Brand & Industriskydd AB

Ring oss på: 020-357 357

GDPR

 

 

Integritetspolicy

Denna policy ska vara allmänt känd inom bolaget och skall även kommuniceras med våra externa kontakter via hemsida.

 

1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Brand & Industriskydd gruppen (”gruppen”, ”vi”, ”oss”, eller ”vår”) består av Brand & Industriskydd i Osby AB, Brand & Industriskydd i Mellansverige AB, Safepartner AB,

Secunovagruppen AB och B4Fire AB. Gruppen behandlar personuppgifter med största försiktighet och vi samlar endast in de uppgifter som behövs för att

efterfölja legala krav, statistiska ändamål samt ge våra kunder och prospects

kommunikation om förmånliga erbjudande.

 

1.2 Behandling av personuppgifter

I denna integritetspolicy beskrivs vilken slags personlig information vi samlar in om dig och hur den behandlas, ändamålen med behandlingarna samt vilka som får ta del av informationen.

Vi beskriver även de åtgärder som vidtas för att skydda din information och hur du kontaktar oss om du har frågor om vår hantering av personuppgifter.

 

1.3 Grundläggande begrepp

I tillämplig ”Dataskyddslagstiftning”, som från och med 25 maj 2018 avser den europeiska dataskyddsförordningen (2016/679) (som brukar benämnas GDPR),

används följande begrepp vars betydelse och tillämpning ska gälla i denna integritetspolicy.

Personuppgift: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet, till exempel namn, personnummer, adress,

telefonnummer, befattning, e-post, etc.

Behandling av personuppgifter: Alla åtgärder eller kombinationer av åtgärder beträffande personuppgifter, som insamling, registrering,

organisering sammanställning, lagring, användning, utlämning, ändring och framtagning.

Personuppgiftsansvarig: Den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde: Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

1.4 Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. Om vi uppdaterar policyn kommer vi att informera dig om väsentliga

förändringar genom att placera ett meddelande på vår webbplats, där vi även kommer att ha den mest aktuella versionen av

denna integritetspolicy tillgänglig. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum besöker vår webbplats för att ta del av

eventuella uppdateringar.

 

2. VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Personuppgiftsansvarig

När det gäller kunder, leverantörer och andra externa kontakter är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa

uppgifter det bolag inom gruppen som du har ingått avtal med eller annars lämnat personuppgifter till.

Bolag inom gruppen har därutöver inrättat gemensamma kund och leverantörsregister som innehåller

allmänna uppgifter om kunder/leverantörer till bolag inom gruppen, såsom namn, kontaktuppgifter, etc.

För behandling av personuppgifter i gemensamma kund- / leverantörsregister, m.fl. är bolagen inom

gruppen och, såvitt gäller inhämtande av externa register, gemensamt personuppgiftsansvariga.

Kontaktuppgifter hittar du sist i denna integritetspolicy.

 

2.2 Vilken information samlar vi in om dig?

För personuppgifter kopplade till externa kontakter som kund, leverantör, mm, inhämtas uppgifterna

normalt direkt från den berörda men kan även hämtas från annat bolag inom gruppen.

Typiska uppgifter som behandlas är namn, befattning, adressuppgifter, e-postadresser

och i vissa fall personnummer. För att hålla register aktuella kan dessa kan dessa löpande kompletteras

med hjälp av offentliga register. Personuppgifterna får användas inom gruppen för marknadsföring,

statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifterna används vidare för att för att vi

ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal. Personuppgifterna används

även för att vi ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

 

2.3 Vad är ändamålen och den lagliga grunden för användningen av din information?

Gruppens huvudsakliga syften att behandla uppgifterna är att hantera och upprätthålla

den affärsmässiga relationen med såväl kommande, nuvarande och tidigare kontakter samt att fullfölja

de åtaganden och ingångna avtal som kan vara aktuella. Den lagliga grunden för behandlingen kan vara

fullgörande av rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal, berättigat intresse eller samtycke.

 

3. VEM VIDAREBEFORDRAR VI DIN INFORMATION TILL?

Gruppen kan komma att ta hjälp av underleverantörer för att utföra behandlingar.

Om personuppgifter lämnas ut till en underleverantör, men vi bestämmer vilken behandling som får utföras,

kommer vi att förbli personuppgiftsansvarig och den behandling som underleverantören genomför

kommer att regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal. I den mån en aktör, som vi lämnar

ut information till, självständigt behandlar dina personuppgifter från oss, kommer sådan

aktör att vara personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter.

Vi förfogar inte över sådana behandlingar.

Personuppgifterna används i första hand inom gruppen, men kan lämnas ut till

andra företag som gruppen samarbetar med, inom och utom EU- och EES-området,

och till myndigheterna om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Uppgifter om misskötta krediter kan komma att lämnas ut. Kredit- och fakturahantering

kan komma att skötas av annan part. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt.

 

4. DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

I och med att gruppen behandlar dina personuppgifter har du, enligt tillämplig Dataskyddslagstiftning,

vissa lagstadgade rättigheter vad gäller vår behandling. Nedan beskrivs dina rättigheter och hur du gör för att tillvarata dem.

 

4.1 Återkalla samtycke

I den mån behandling av personuppgifter sker med stöd av ett samtycke,

är det frivilligt för dig att lämna ett samtycke och du kan när som helst,

helt eller delvis, återkalla ditt samtycke.

 

4.2 Begäran om utdrag, rättelse mm.

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig Dataskyddslagstiftning,

när som helst, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig.

Du har vidare rätt att begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade,

att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att

behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva

din rätt till dataportabilitet (dvs. rätten att flytta dina personuppgifter),

samt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Vissa av de rättigheter som beskrivs ovan gäller först efter 25 maj 2018 då GDPR träder ikraft.

Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan görs till oss.

Begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig som sökande och

skickas till den postadress som anges sist i denna integritetspolicy.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig

tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig Dataskyddslagstiftning.

 

5. SÅ HÄR SKYDDAR VI DIN INFORMATION

De personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt.

Vi har etablerat och dokumenterat tekniska och organisatoriska rutiner och åtgärder för att

säkerställa användarnas integritet, uppgifternas tillgänglighet och sekretess,

allt utifrån de krav som följer av tillämplig Dataskyddslagstiftning.

 

6. BEVARANDE OCH GALLRING

Dina personuppgifter kommer att lagras av gruppen under den period som krävs för att uppfylla

de syften och ändamål som specificeras i denna integritetspolicy.

Därefter kommer dina personuppgifter att gallras eller raderas.

Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi

särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendation och branschpraxis.

 

7. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy,

eller om du vill att vi ska göra ändringar i informationen vi har om dig eller dina val kan du

kontakta oss på:

Brand & Industriskydd-gruppen, GDPR

Box 69 

283 21 OSBY

Telefon 0479- 53 60 00


 


 

Ring oss på: 020-357 357

 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Här finns vi

Osby - Huvudkontor Stockholm Växjö

Halmstad

Svedala  

 

 

Kontaktuppgifter

 

Hitta oss även på

  facebook linkedin